Kazimieras Župerka

Profesorius, habilituotas daktaras

Moksliniai interesai

Lietuvių kalbos stilistika, stilistikos mokymas, stilistikos kryptys, kalbos kultūra, neprofesinė (visuomenės) kalbotyra.

Dėstomi dalykai

Lietuvių kalbos stilistika, funkcinė stilistika, pragmatinė stilistika, kalbos priemonių konkurencija, lietuvių kalbos kultūra, variantiškų kalbos priemonių tipologija, visuomenės (neprofesinė) kalbotyra

Svarbesnės knygos

Lietuvių kalbos stilistika: Vadovėlis [aukšt. m-kloms]. Vilnius: Mokslas, 1983.

Stilistika: Studijų knyga. Šiauliai: Šiaulių un-to l-kla, 2001.

Lietuvių kalba: Stilistika: Vadovėlis 12 klasei. Kaunas: Šviesa, 2001.

Stilistikos pratybos [studentams lituanistams ir žurnalistams]. Šiauliai: Šiaulių un-to l-kla, 2005.

Čepaitienė G., Župerka K. Lietuvių kalba: Vadovėlis XI–XII klasei. Kaunas: Šviesa, 2005.

Čepaitienė G., Župerka K. Lietuvių kalba XI–XII klasei: Mokytojo knyga. Kaunas: Šviesa, 2005.

Svarbesni straipsniai nuo 2000 metų (ankstesnę bibliografiją žr. K. R. Župerkos Bibliografijos rodyklėje / Šiaulių universitetas. Šiauliai, 2002)

Kalbos dabartiškumo nuorodos nelingvistiniuose tekstuose. Lietuvių kalbotyros klausimai 42. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2000, 124–131.

Kalbotyros terminai publicistikoje. Darbai ir Dienos 24. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2000, 175–182.

Valodas un rakstniecības stilistiskā savdabība kā tautas vēstures sekas (lietuviešu un latviešu paralēles). Linguistica Lettica 12. Rīga: Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 2003, 105–116 [bendraautorės R. Kvašytė, G. Čepaitienė].

Nekalbininkų požiūris į žodžio vartojimą. Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums 8. Liepāja: Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 2004, 390–395.

Reklamos teksto analizė: pragmatinės lingvistikos ir stilistikos sąveika. Filologija 9. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2004, 55–59.

Bendrinė kalba ir funkciniai stiliai. Kalbos kultūra 78. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, 56–66.

Teigiamas kalbinės raiškos vertinimas nelingvistiniuose tekstuose. Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai 19. Vilnius, 2005, 505–515 [bendraautorė S. Inčiūrienė].

Tekstas etinės stilistikos požiūriu. Žmogus ir žodis 7 (1): Didaktinė lingvistika: Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2005, 25–29.

Elitinė kalba ir jos atstovai. Parlamento studijos 4: Mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2005, 144–158.

Nuosakų formų konkurencija latvių ir lietuvių kalbose. Lietuvių ir latvių gretinamosios stilistikos klausimai. Šiauliai: Šiaulių un-to l-kla, 2006, 311–329 [bendraautorė R. Kvašytė].