Genovaitė Kačiuškienė

humanitarinių mokslų daktarė, profesorė, instituto konsultantė

Moksliniai interesai

Dialektologija, fonologija, fonetika, tartis, kirčiavimas, kalbos kultūra, kalbos mokymas, suaugusiųjų mokymas, Europos kultūriniai tyrinėjimai, sociolingvistika, psicholingvistika.

Pedagoginė patirtis

Nuo 1977 m. darbas Šiaulių universitete, dėstomos įvairios lietuvių kalbos disciplinos lietuviams studentams: fonetika ir fonologija, baltų kalbų istorija, dialektologija, ir užsieniečiams - lietuvių kalba ir civilizacija ir kt.; skaitomos paskaitos Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institute bei Šiaulių Trečiojo amžiaus universitete.

Administracinė patirtis

1992-1996 m. Lietuvių kalbos mokymo katedros vedėja; 1996-2005 m. Humanitarinio fakulteto dekanė; nuo 1999 m. Šiaulių Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) Humanitarinio fakulteto dekanė.

Dalyvavimas projektuose

BIBLIONOVA (informacinių gebėjimų ir savarankiško mokymosi įgūdžių ugdymo metodo kūrimas ir išbandymas besimokančiame regione), MOKOM (administracinės, informacinės ir metodinės mokslinės kompetencijos tobulinimo sistemos sukūrimas), JONIŠKIO ŠNEKTŲ ŽODYNAS (tarmių žodyno rengimas), SAKYTINĖS KALBOS TEKSTYNAS.

Stažuotės ir darbas užsienyje

1987-1990 m. Sorbonos universiteto Paris- 3 (lietuvių kalbos lektorė); 1992 m. Grenoblio universitetinis mokytojų institutas (IUFM) (stažuotoja); 1994 m. Paris-3 (stažuotoja); 2006 m. Versalio pedagoginė akademija (Erasmus/ Socrates dėstytojų mainai); 2007 m. Instituto Internazionale per lo Studio dei Problemi della Gioventù Contemporanea Romoje (stažuotoja); 2008 m. Matejaus Belo universitetas (Erasmus/ Socrates dėstytojų mainai). Nuo 2008 m. Matejaus Belo universiteto Slovakijoje (Europos kultūrų studijų katedros profesorė)(http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=1784 ).

Kalbos

Lietuvių kalba - gimtoji, prancūzų, rusų - labai gerai, latvių, lenkų, italų, anglų - patenkinamai.

Kita veikla

  • Lietuvių kalbos draugijos (LKD) pirmininkė (nuo 2017 m. rugsėjo mėn.).
  • Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertė, SIGD (tarptautinė dialektologų ir geolingvistų asociacija) narė, GRAPEV (Groupe de Recherche et d‟Action sur la Politique Européenne de Voisinage) narė, Lietuvos mokslininkų sąjungos „Salduvės" skyriaus valdybos narė, Šiaulių universiteto tarybos narė, Šiaulių universiteto senato narė, Šiaulių universiteto Nuotolinių studijų centro ekspertė, UNESCO Šiaulių klubo narė, Lietuvių kalbos draugijos narė, Lietuvos - Prancūzijos asociacijos narė; kalbos leidinių „Valoda" (Daugpilio universitetas), „Kalbos aktualijos" (Šiaulių universitetas) redaktorių kolegijų narė, Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narė, Šiaulių universiteto leidyklos ekspertė, tarptautinės mokslinės duomenų bazės "Lituanistika" ekspertė.

Disertacijų oponavimas, dalyvavimas habilitacijos procedūrų ar daktaro disertacijų gynimo komitetuose

Lina Murinienė. Akmenės šnektos fonologinė sistema (H 5901), VU, 2000 (doktorantūros komiteto narė).

Daiva Atkočaitytė. Pietų žemaičių raseiniškių fonologinė sistema: prozodija ir vokalizmas (04 H), VPU, 2000 (oficialioji daktaro disertacijos oponentė)

Rūta Kazlauskaitė. Pašušvio šnektos fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija (H 5901), VU, 2002 (doktorantūros komiteto narė).

Lidija Kaukėnienė. Dabartinių baltų bendrinių kalbų nekirčiuotų skiemenų vokalizmas. Instrumentinis tyrimas (04 H), VU, 2004 (oficialioji daktaro disertacijos oponentė).

Aurelija Genelytė. Liaudiškų fitonimų motyvacija (šiaurės panevėžiškių ir kitų lietuvių kalbos tarmių lyginamasis aspektas) (04 H), VDU, LKI, 2004 (filologijos mokslo krypties tarybos narė).

Edmundas Trumpa. Pelesos šnektos balsinės fonemos ir jų variantai (04 H), VDU, LKI, 2005 (oficialioji daktaro disertacijos oponentė).

Robertas Kudirka. Dabartinių baltų bendrinių kalbų kirčiuoti monoftongai. Instrumentinis tyrimas (04 H), VU, 2005 (filologijos mokslo krypties tarybos narė).

Nijolė Tuomienė. Ramaškonių šnektos daiktavardžio kaityba: sociolingvistinis tyrimas (04 H), VDU, LKI, 2005 (oficialioji daktaro disertacijos oponentė).

Jolita Urbanavičienė. Svirkų šnektos (rytų aukštaičių vilniškių) fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija (04 H), VDU, LKI, 2006 (oficialioji daktaro disertacijos oponentė).

Jurgita Venckienė. Lietuvių bendrinės kalbos pradžia: idėjos ir jų sklaida (1883-1901) (04 H), VDU, LKI, 2007 (filologijos mokslo krypties tarybos narė)

Asta Balčiūnienė. Kupiškėnų tarmės intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai (04 H), VDU, LKI, 2007 (oficialioji daktaro disertacijos oponentė).

Daiva Aliūkaitė. Tarminis kalbėjimas ir bendrinė kalba: objektyviųjų ir subjektyviųjų skirtumų kultūrinė vertė (04 H), VU, 2007 (oficialioji daktaro disertacijos oponentė).

Nerija Bartkutė. Joniškio rajono teritorijos toponimija: daryba ir raidos polinkiai (04 H), VDU, LKI, 2008 (oficialioji daktaro disertacijos oponentė).

Živilė Nemickienė. Sisteminė morfonologinė anglų kalbos ilgųjų ir trumpųjų balsių opozicijų analizė (04 H), VU, 2009 (oficialioji daktaro disertacijos oponentė).

Asta Kazlauskienė. Sakytinės lietuvių kalbos tyrimai: fonetika ir akcentologija (04 H), VDU, 2009 (habilitacijos procedūros komisijos narė).

Ineta Dabašinskienė. Sakytinė lietuvių kalba: sociolingvistiniai ir psicholingvistiniai tyrimai (04 H), VDU, 2009 (habilitacijos procedūros komisijos narė).

Alvydas Butkus. Nominacija ir identitetas (04 H), VDU, 2009 (habilitacijos procedūros komisijos narė).

Dalia Pakalniškienė. Baltų leksikos tyrimai: morfologija ir morfonologija (04 H), VDU, 2009 (habilitacijos procedūros komisijos narė).

Violeta Meiliūnaitė. Pietų panevėžiškių vokalizmas ir jo raidos bruožai (04 H) VDU, LKI, 2009 (oficialioji daktaro disertacijos oponentė).

Ingrida Balčiūnienė. Pokalbio struktūros analizė kalbos įsisavinimo poţiūriu (04 H) VDU, LKI, 2009 (oficialioji daktaro disertacijos oponentė).

Daiva Jakavonytė – Staškuvienė. Teksto skaitymas kaip pradinių klasių mokinių komunikavimo kompetencijos ugdymo pagrindas (07S) KU, 2009 (edukologijos mokslo krypties tarybos narė).

Asmeninės savybės

Komunikabili, mėgstanti dirbti ir pedagoginį, ir administracinį darbą, gerbianti studentą ir įvertinanti jo pastangas bei patangą, savo darbe taikanti įvairius mokymo metodus, šiuolaikines technologijas.

Publikacijos

Monografijos

Šiaurės panevėžiškių tarmės fonologijos bruožai. Mokslinė monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, 184p.

Mokomosios knygos 

Kvalifikuotų pedagogų rengimas Prancūzijoje. Mokomoji knyga. Šiauliai: ŠPI, 1993, 55p 

Įvairios lietuvių kalbos užduotys II klasei. Mokomoji knyga. Šiauliai: Šiaurės Lietuva,1995, 64p.

Lietuvių kalba ir civilizacija / La langue et la civilisation lituaniennes (prancūzų kalba). Paskaitų tezės PowerPoint programa CD. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2006, 296p.

Straipsniai

Vakarinių šiaurės panevėžiškių balsių kiekybė ir jos fonologinė interpretacija // Kalbotyra, 1983, t. 33(1). P. 39–45.

Šiaurės panevėžiškių tarmės murmamųjų balsių fonetinės ypatybės, distribucija ir fonologinė interpretacija // Kalbotyra, 1984, t. 34(1). P. 24–30.

Šiaurės panevėžiškių tarmės balsių psichoakustinė klasifikacija // Kalbotyra, 1984, t. 35(1). P. 42–53.

Kuo gali skirtis šiaurinių panevėžiškių priegaidės // Kalbotyra, 1985, t. 36(1). P. 12–18.

Paraleliniai reiškiniai latvių ir šiaurinių lietuvių veiksmažodžio sistemose // Kalbotyra, 1986, t. 37(1). P. 21–27 (su A.Girdeniu).

Вторичные типы слоговых интонаций в литовских диалектах // Proceedings 11 th International Congress of Phonetic Sciences. Tallinn, 1987, t. 5. P. 91–94 (su A.Girdeniu).

Audicinė priebalsių klasifikacija šiaurės panevėžiškių tarmėje // Kalbotyra, 1988, t. 39(1). P. 23–32.

Antano Baranausko nuopelnai šiaurės panevėžiškiams // Kalbos aktualijos. Šiauliai, 1993, t. 1. P. 4–7.

Rytų aukštaičių ir šiaurės žemaičių priegaidės: bendrybės ir skirtumai // Kalbotyra,1997. t. 46(1). P. 31–37 (su A.Girdeniu).

Nekirčiuotų I/U ir Ẹ/Ọ vartojimo tendencijos Pakruojo šnektoje // Kalbos aktualijos. Šiauliai: Titnagas, 1997, t. 4. P. 18–20.

Akustinės dvibalsių priegaidţių ypatybės šiaurės panevėžiškių tarmėje: instrumentinis tyrimas // Linguistica Lettica. Rīga: LVI, 1998, t. 3. P. 188–194.

Šiaurės panevėžiškių dvibalsiai bei dvigarsiai, jų fonologinė interpretacija // Filologija. Šiauliai: ŠPI leidykla, 1999, nr.2 (6). P. 38–41.

Гласные фонемы в северопаневежском диалекте литовского языка // Valoda–1998. Daugavpils: DU, 1999, t.8. P. 49–52.

Nekirčiuotų i/u ir Ë/O vartojimas Joniškėlio ir Pakruojo apylinkių rišliuose tekstuose // Baltu filoloģija. Rīga: LU, 2000, t. 9. P. 25–31.

Daugiaskiemenių vardažodžių kirčiavimo tendencijos šiaurės panevėžiškių tarmėje (audicinis tyrimas) // Linguistica Lettica. Rīga: LVI, 2001, t. 9. P. 202–211.

Gretutinių formų vartojimas Kriukų apylinkių šnektose // Paribio tarmių ir kalbų problemos. Šiauliai: ŠU, 2001. P.60–67.

Linksnių ir prielinksnių vartojimo tendencijos Uodegėnų (Latvija) šnektoje // Valoda–2002. Daugavpils: DU, 2002, t.12. P. 41–47.

Некоторые аспекты исследования северопаневежского диалекта литовского языка (конец Х1Х века – середина ХХ века) // 4 th International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Rīga: „Madonas poligrāfists “, 2003. P. 174–180.

Sintagminių priebalsių grupių vartojimas šiaurės panevėžiškių tarmės ir lietuvių bendrinės kalbos tekstuose // Valoda un literatūra kultūras apritē. Rīga: LU, 2003. P. 65–75.

Kombinaciniai vokalizmo reiškiniai šiaurės panevėţiškių tarmėje // Linguistica Lettica. Rīga: LVI, 2003, t. 12. P. 83–89.

Šiaurės panevėžiškių tarmės atspindžiai tautosakos rinktinėje „Linelius roviau, dainavau“ // Valoda-2003. Daugavpils: DU, 2003, t. 13. P. 131–138.

Fonietiko–fonologiczieskije issledowanija siewieropaniewieźskowo dialekta litowskowo jazyka (koniec XIX vieka – sieriedina XX vieka) // Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych. Rzeszów: RU, 2003. P. 268–274.

Trečiojo amžiaus universitetas Šiauliuose: klausytojų požiūris į gimtąją tarmę // Pedagogika. Vilnius: VPU, 2003, t. 69. P. 88–93.

Tarmės ypatybės leidinio „Linkava: tradicija dabartyje“ dainose // Žiemgala. Kaunas: „Morkūnas ir K“, 2003, nr.2. P.48–49.

Antanas Salys ir Joniškio šnektos // Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Vilnius: LKI, 2003. P. 312–321.

Rytų aukštaičių sidabraviškių šnektos vertinimas tarmės atstovų požiūriu // Valoda-2004. Daugavpils: DU, 2004, t. 14. P.103–109.

Sodybų statinių pavadinimai šiaurės panevėžiškių tarmėje (remiantis kompaktine plokštele „Lietuvių tarmės. I dalis“) // Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepoja: LiePA, 2004, t. 8. P. 107– 115.

Психоакустическая классификация кратких гласных в северопаневежском диалекте литовского языка // Język, kultūra, nauczanie i wychowanie. Rzeszow: RU, 2004. P.267–270.

Joniškio šnektų pratimai ir tekstai // Žiemgala. Kaunas: „Morkūnas ir K“, 2004, nr.1. P.50–51 (su I. Augustiniene).

Tarminių ypatybių atspindžiai šiaurės panevėžiškių dainuojamojoje tautosakoje // Istoriniai tekstai ir vietos kultūra. Šiauliai, Rīga: Lucilijus, 2004. P. 59–63.

Audicinės šalutinio kirčio ypatybės šiaurės panevėžiškių tarmėje // Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos. Vilnius: VPU, 2004. P. 36–40.

Rašytinės kalbos pavyzdžiai Joniškio šnektų žodyne: Matas Slančiauskas // Baltų kalbų tarmės: Rašytinis palikimas. Šiauliai: Discens, 2005. P. 105–112.

Panevėžio tarmių aprašas – pirmoji mokslinė šiaurės panevėžiškių tarmės studija // Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos. Vilnius: LKI, 2005, t. 1. P. 49–52.

Antano Baranausko ir Kazimiero Jauniaus vieta šiaurės panevėžiškių tarmės tyrimo istorijoje // Lietuvos katalikų akademijos suvažiavimo darbai I knyga. Vilnius: Katalikų akademija, 2005, t. 19. P. 500–505.

Frazeologizmų vartojimas Mariaus Katiliškio romanuose („Joniškio šnektų žodyno“ duomenimis) // Valoda–2005. Daugavpils: DU, 2005, t. 15. P. 141–148.

Tarmės samprata šiauliškių inteligentų savimonėje // Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepāja: LiePA, 2005, t. 9. P. 49–54.

Šiaurės panevėžiškių (Rytų Aukštaitija) tarmės tyrinėjimai // XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas: Tezių rinkinys. Vilnius: LMA, 2005. P. 80.

Некоторые аспекты исследования северопаневежского диалекта литовского языка( конец XIX века середина XX века) // Proceedings of the 4 th International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Rīga: „Madonas poligrāfists“, 2006. P. 290–295.

Dvibalsių priegaidės: šiaurės žemaičiai ir šiaurės panevėžiškiai // Acta humanitarica universitatis Saulensis. Šiauliai: ŠU, 2006. P. 35–41 (su A. Girdeniu).

Диалектологические словари Литвы: отражение языковых контактов в лексике // Riječ. Rijeka: HFD, 2006. P. 86-97 (su J. Švambaryte– Valužiene).

Tarmių mišimo pavyzdžiai Kriukų apylinkių (Joniškio raj.) tekstuose // Humanitāro zinātņu vēstnesis. Daugavpils: „Madonas poligrāfists“, 2006, nr.9. P. 72–75.

Le cinquième anniversaire des études canadiennes de l‟Université de Šiauliai // Canada : Society and the individual. Šiauliai : ŠU, 2006. P. 15–23 (su R. Kvašyte).

Po lietuvių kalbos paribio šnektas pasidairius // Žiemgala. Kaunas: „Morkūnas ir K“, 2006, nr.2. P. 54–55.

Mažeikiškių inteligentų požiūris į gimtąją tarmę: anketinis tyrimas // Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiauliai: ŠU, 2006, nr. 4 (11). P. 8–14 (su A. Barvydyte).

Явления взаимодействия литовского и русского языков: социолингвистический аспект // Acta Baltico-Slavica. Warszawa: SOW, 2006, t.30. P. 557–567 (su N. Merkiene).

Nazewnictwo budowli dworskich w movie młodego pokolenia w pólnocno-poniewskim dialekcie języka litewskiego // Kultūra, literatūra i stuka w edukacji językowej w świetle badań empirycznych. Rzeszów: RU, 2007. P. 217–221.

Lietuvių kalbos nuotolinių kursų poreikiai ir galimybės // Kalbos Lietuvoje siekiai ir laimėjimai, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, 2007. P.156 –163 (su I. Kruopiene).

Северопаневежский диалект литовского языка первые письменные работы // Verbum. Pogranicza kultur. Białystok: Wydawnictwo Studium, 2007. P. 114-119.

Tarminės literatūros straipsniai interneto paieškos sistemoje www.google.com: Lietuva ir Italija // Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. Europos studijos: dialektai ir kalbos politika. Šiauliai: ŠU, 2008, t. 4. P. 63-70.

Paribio leksikos išsaugojimo problemos: Joniškio šnektų žodyno atvejis // Latgale kā kultūras pierobeţa. Daugavpils: DU, 2008. P. 424-439 (su J. Švambaryte–Valužiene).

Kalbinė interferencija šiuolaikinėje visuomenėje // Linguistica Lettica. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2008. P. 28-38 (su N. Merkiene).

Suaugusiųjų kalbų mokymosi motyvacija ir tendencijos // Language as Pathway to a Multilingual Europe. Vilnius: „Ciklonas“, 2008. P. 86-93 (su I. Kruopiene).

Les noms propres français dans la traduction lituanienne du roman Gabriele Roy „Bonheur d„ occasion“ //Canadian Mosaic, Rīga: LU, 2008. P.12-19 (su R. Kvašyte).

Язык как средство отражения культур // The Programme and the Abstrats of the V International conference The World in the Language, Šiauliai: ŠU, 2008.P. 61-62 (su H. Bálintová).

Išorės sandžio reiškiniai šiaurės panevėžiškių tarmėje // 44. Artura Ozola dienas konference. Valodas skaņas un burti, to savstarpējās attieksmes. Veltījums Jurim Bāram (1808-1879) 200. gadadienā: referātu anotācijas un kopsavilkumi. Rīga: Latvijas Universitāte, 2008. P. 19-20 (su I. Kruopiene).

Moteriškos lyties asmenų pavadinimai lietuvių kalboje // Valoda- 2008. Daugavpils: Saule, 2008, t.18. P.28-41 (su J.ŠvambryteValuţiene, I. Kruopiene).

Ilgujų ir trumpujų balsių realizavimas sakytinės žiniasklaidos darbuotojų kalboje // Žmogus ir žodis. Vilnius: VPU, 2008, t. 10, Nr. 1. P. 38–42 (su I. Kruopiene).

L'attitude d'intellectuels de Šiauliai (Lituanie) vers leur dialecte natal // 6th SIDG congress:14.–18. 9. 2009 Maribor, Slovenija, Maribor: Filozofska fakulteta, 2009. P. 55-56.

Humanitarinis fakultetas // Šiaulių Trečiojo amţiaus universitetui 10 metų. Šiauliai: Lucilijus, 2009. P.10-11.

Tauragiškių mokytojų požiūris į lietuvių bendrinės kalbos prestižą ir jos vartoseną // Jaunųjų mokslininkų darbai, Šiauliai: ŠU, 2009, t.2(23). P.7–12 (su G. Bertašiene).

Besoins et possibilités des cours d‟apprentissage de la langue lituanienne à distance // Tvorivosť a inovácia v európskom vysokoškolskom priestore. Banská Bystrica: FHV UMB, 2009. P. 143– 151(su I. Kruopiene).

Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy: la traduction lituanienne des noms propres // L’écho de nos classiques : Bonheur d’occasion et Two Solitudes en traduction. Ottawa : Les Éditions David, 2009. P.187–194 (su R. Kvašyte).

L‟identité nationale: l‟attitude d‟intellectuels de Šiauliai (Lituanie) vers leur dialecte natal // Mlada veda-2009. Banská Bystrica : FHV UMB. 2009. P.115-122

Pranešimai konferencijose

Priebalsių junginiai rišliuose šiaurės panevėžiškių tekstuose // Jaunųjų mokslininkų III -oji konferencija. Vilnius: LKI, 1984.

Audicinė priebalsių klasifikacija šiaurės panevėžiškių tarmėje // V -oji baltistų konferencija. Vilnius: VU, 1985.

Dar kartą dėl dvibalsių interpretacijos (panevėžiškių tarmės duomenimis) // Jaunųjų mokslininkų IV -oji konferencija. Vilnius: LKI, 1986.

Neutralizacijos reiškiniai šiaurės panevėžiškių tarmėje // Jaunųjų mokslininkų V- oji konferencija. Vilnius: VU, 1987.

Вторичные типы слоговых интонаций в литовских диалектах // 11 th International Congress of Phonetic Sciences. Tallinn: EKI, 1987 (su A. Girdeniu).

Šiaurinių žemaičių ir šiaurinių panevėžiškių dvibalsių priegaidės: gretinamoji akustinė analizė // Pedagoginių institutų studentų mokymo metodikos tobulinimas aukštosios mokyklos pertvarkymo sąlygomis. Šiauliai: ŠPI, 1988 (su A. Girdeniu).

Marius Katiliškis – Šiaurės Lietuvos vaizduotojas // Kalbos ir literatūros dalykų ryšiai. Šiauliai: ŠPI, 1991 (su I. Klimašauskiene).

Vieno VKM II kategorijos testo skaitymo užduoties statistinė analizė // Kalbos problemos. Šiauliai: ŠPI, 1994.

Tarmių atspindžiai mokinių rašto darbuose // Tekstas ir kontekstas. Šiauliai: ŠPI, 1996 (su E. Šarkauskaite).

Vienas laiškas iš Uodegėnų kaimo // Tarmės: tyrimas ir perspektyva. Šiauliai: ŠPI, 1998 (su S. Stankevičiūte).

Гласные фонемы в северопаневежском диалекте литовского языка // Humanitārās fakultātes VIII zinātniskie lasījumi. Daugavpils: DU, 1998.

Šiaurės panevėžiškių dvibalsių [áu] ir [aũ] akustinės ypatybės // Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 125. dzimšanas diena. Rīga: LVI, 1998.

Nekirčiuotų i/u ir Ë/O vartojimas Joniškėlio ir Pakruojo apylinkių rišliuose tekstuose // Artura Ozola diena. Rīga: LU, 1999.

Daugiaskiemenių vardažodžių kirčiavimo tendencijos šiaurės panevėžiškių tarmėje (audicinis tyrimas) // Baltu valodas laikmetu griežos (IX baltistu kongress), Rīga: LU, 2000.

Некоторые явления нейтрализации гласных фонем в северопаневежском диалекте литовского языка // Języki mniejszości i języki regionalne. Warszawa: ISPAN, 2001.

Gretutinių formų vartojimas Kriukų apylinkių šnektose // Paribio tarmių ir kalbų problemos. Šiauliai: ŠU, 2001.

Linksnių ir prielinksnių vartojimo tendencijos Uodegėnų (Latvija) šnektoje // XII zinātniskie lasījumi. Daugavpils: DU, 2002.

Šiaurės panevėžiškių tarmės atspindžiai tautosakos rinkinyje „Linelius roviau, dainavau“ // Artura Ozola diena. Rīga: LU, 2002.

Фонетико-фонологические исследования северопаневежского диалекта литовского языка (конец Х1Х века – середина ХХ века) // Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych // Rzeszów: RU, 2002.

Antanas Salys apie vakarų aukštaičius: žvilgsnis į dabarties tyrimus // Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Vilnius: LKI, 2002 (su J. Švambaryte).

Tarminių ypatybių atspindžiai šiaurės panevėžiškių dainuojamojoje tautosakoje // XIII zinātniskie lasījumi. Daugavpils: DU, 2003.

„Panevėžio tarmių aprašas“ – pirmoji mokslinė šiaurės panevėžiškių tarmės studija // Kazimieras Jaunius (1848–1908) – tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas. Vilnius: LKI, 2003.

Šiaurės panevėžiškių tarmės dainuojamosios tautosakos kalba // Istoriniai tekstai ir vietos kultūra. Šiauliai: ŠU, 2003.

Antano Baranausko ir Kazimiero Jauniaus vieta šiaurės panevėžiškių tarmės tyrimo istorijoje // XXIV Katalikų Akademijos suvažiavimas. Šiauliai: ŠU, 2003.

Психоaкустическая классификация кратких гласных в северопаневежском диалекте литовского языка // Język, kultura, nauczanie i wychowanie. Rzeszów: RU, 2003.

Некоторые аспекты исследования северопаневежского диалекта литовского языка (конец Х1Х века – середина ХХ века) // 4 th International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Rīga: LU, 2003.

Sintagminių priebalsių grupių vartojimas šiaurės panevėžiškių tarmės ir lietuvių bendrinės kalbos tekstuose // Valoda un literatūra kultūras apritē. Rīga: LU, 2003.

Sodybų statinių pavadinimai šiaurės panevėžiškių tarmėje (remiantis kompaktine plokštele „Lietuvių tarmės. I dalis“) // Vārds un tā pētišanas aspekti. Liepāja: LPA, 2003.

Frazeologizmų vartojimas Mariaus Katiliškio romanuose („Joniškio šnektų žodyno“ A raidės duomenimis) // XV zinātniskie lasījumi. Daugavpils: DU, 2005.

Rašytinės kalbos pavyzdžiai „Joniškio šnektų žodyne“: Matas Slančiauskas // Baltų kalbų tarmės: rašytinis palikimas. Šiauliai: ŠU, 2005.

Sodybų statinių pavadinimai šiaurės panevėžiškių tarmėje: anketinis tyrimas // Žmogus kalbos erdvėje. Kaunas: VU Kauno humanitarinis fakultetas, 2005.

Наименования усадебных строений в речи молодого поколения северопаневежского диалекта литовского языка // The Culture, Literature and Art in Language Education in the Light of the Empirical Studies. Rzeszów: RU, 2005.

Диалектологические словари Литвы: отражение языковых контактов в лексике // Riječ. Rijeka, 2005 (su J. Švambaryte-Valuţiene).

Šiaurės panevėžiškių (Rytų Aukštaitija) tarmės tyrinėjimai // XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Vilnius: LMA, 2005.

Lietuvių ir rusų kalbų sąveika: sociolingvistinis aspektas // Baltų ir slavų tarmių priešistorė ir raida etnokultūros aspektu. Vilnius: LKI, 2005 (su N. Merkiene).

Le cinqième anniversaire du Centre canadien de l„Université de Šiauliai // Kanada: visuomenė ir individas. Šiauliai: ŠU, 2005 (su R. Kvašyte).

Tarmių mišimo pavyzdžiai Kriukų apylinkių (Joniškio rajonas) tekstuose // Pierobieža: lingvistikais konteksts. Daugavpils: DU, 2005.

Research of the North Paneveţys Region dialect of Lithuania // 5th International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Braga: Minjo universitetas, 2006.

Les noms propres français dans la traduction lituanienne du roman Gabriele Roy „Bonheur d„ occasion“ // 5th Baltic Canadian Studes Conference „Canadian Mosaic“, Rīga: LU, 2006 (su R. Kvašyte).

Lietuvių kalbos nuotolinio mokymo(si) padėtis ir perspektyvos // Lituanistinio švietimo plėtra, Vilnius: TMID, 2007 (kartu su I. Kruopiene).

Tarminės literatūros straipsniai interneto paieškos sistemoje www.google.com: Lietuva ir Italija // Europos studijos: dialektai ir kalbos politika, ŠU Humanitarinis fakultetas Europos studijų institutas, 2007.

Lietuvių kalbos nuotolinių kursų poreikiai ir galimybės // Kalbos Lietuvoje siekiai ir laimėjimai, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, 2007 (su I. Kruopiene).

Virtuali informacija lietuvių kalbos ortoepijos klausimais // Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika, Lietuvių kalbos institutas, 2007.

Moteriškos lyties asmenų giminystės pavadinimai lietuvių kalboje // Valoda-2008, Daugavpils: DU, 2008 (su J. Švambaryte-Valužiene ir I. Kruopiene).

Ilgųjų ir trumpųjų balsių realizavimas sakytinės žiniasklaidos darbuotojų kalboje // Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos Vilnius: VPU, 2008 (kartu su I. Kruopiene).

Išorės sandžio reiškiniai šiaurės panevėžiškių tarmėje // Valodas skaņas un burti, to savstarpējās attieksmes, Rīga, 2008 (su I. Kruopiene).

Social Risk in Childhood and Youth in Lithuanian Context // L‘Accoglienza dei Gioventù in Difficoltà in Europa Unita, Roma, 2007 (su S. Ališauskiene, I. Baranauskiene).

Suaugusiųjų kalbų mokymosi motyvacija ir tendencijos // Language as Pathway to a Multilingual Europe. Vilnius, 2008 (su I. Kruopiene).

Le roman de Gabrielle Roy “Bonheur d‟ occasion”: la traduction lituanienne des noms propres français // Deux grands romans canadiens « Bonheur d'occasion » et « Two Solitudes ». Paris: MH, 2008 (su R. Kvašyte).

Язык как средство отражения культур // The World in the Language, Šiauliai, 2008 (su H. Bálintová).

Роль культурологической компетенции при изучении иностранного языка // XIV zinātniski lasījumi. Valoda- 2009, Daugavpils: DU, 2009 (su H. Bálintová).

Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas: tarminių formų vartosena // Tarmės: kaita, tyrimas ir sklaida, Šiauliai: ŠU, 2009.

Lietuviški asmenų ir vietų vardų atitikmenys Gabrielės Rua romane Netikėta laimė // Vardas lietuvių kultūroje, Šiauliai: ŠU, 2009 (su R. Kvašyte).

Besoins et possibilités des cours d‟apprentissage de la langue lituanienne à distance // Creativity and Innovation in European Higher Education Area, Banská Bystrica: UMB FHV, 2009 (su I. Kruopiene).

Le dialecte natal: l‟analyse de l‟opinion des intellectuels et des villegeois de Lituanie // VI th Congress of Dialectology and Geolinguistics, Maribor: UM, 2009.

Motivation et tendances d‟apprentissage des langues étrangères par les adultes en Lituanie // Identités, citoyennetés et démocratie, 20 ans après, Charleroi: UT, 2009 (su I. Kruopiene).

Taisyklingas viešosios kalbos kirčiavimas: siekiamybė ar būtinybė? // Fonetikos ir akcentologijos problemos, Vilnius: VPU, 2009 (su I. Kruopiene).

Šiaulių rusakalbių požiūris į lietuvių kalbos vartoseną // Zinātniskie Lasījumi: Valoda - 2011, Daugavpils: Daugavpils universitāte, 2011