KALBOS IR KULTŪROS INSTITUTO LINGUA LITUANICA PRIVATUMO POLITIKA

1. ĮVADAS
Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA (toliau – Įmonė) gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti jį laikydamasi šios Privatumo politikos (toliau – Privatumo politika). Šioje Privatumo politikoje rasite informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Mes įsipareigojame būti skaidrūs, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus.


2. SĄVOKOS
Klientas – bet kuris fizinis asmuo, duomenų subjektas, kuris užsisako, perka, naudojasi, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis Įmonės paslaugomis, lankosi Įmonės interneto svetainėje, prekybos vietose, arba yra kaip nors kitaip susijęs su Įmonės teikiamomis paslaugomis.
Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
Duomenų valdytojas (Įmonė) – Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA, įmonės kodas: 300656235, adresas: Gedimino pr. 26, Vilnius.


3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
3.1. Įmonė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
3.2. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų, perkamų ar naudojamų Įmonės paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kaip Įmonės svetainės lankytojas, kai užsisako, perka ir (ar) naudojasi Įmonės paslaugomis, lankosi ar registruojasi Įmonės interneto svetainėje.
3.3. Klientas pateikdamas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus Klientui ir teikdama paslaugas, kurių Klientas tikisi. Kliento asmens duomenys Įmonei reikalingi šiais tikslais.

Tiesioginės rinkodaros, lojalumo programos, reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, loterijų, konkursų) vykdymo tikslu, nuolaidų, lojalumo programos administravimo, teikiant pasiūlymus, naujienas, informaciją, paslaugas, tiekiant produktus ar siunčiant naujienlaiškį, kurių Klientas prašo iš Įmonės arba kurie, Įmonės nuomone, gali Klientą sudominti, siųsti sveikinimus. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas.

Pažymėjimų rengimo, aktualios informacijos siuntimo tikslu. Šiais tikslais renkame šiuos duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefonas.

Elektroninių užklausų ir komentarų administravimo tikslu. Šiais tikslais renkame šiuos duomenis: vardas, elektroninio pašto adresas, teksto turinys.

Įmonės darbuotojų, Kliento ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas). Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis: asmens atvaizdas.

Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, kai Klientas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.


4. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI
4.1. Asmens duomenis Klientas pateikia pats kreipdamasis į Įmonę, registruodamasis paslaugoms, naudodamasis Įmonės paslaugomis, pirkdamas prekes, dalyvaudamas renginiuose ar konkursuose, palikdamas komentarus, užduodamas klausimus.
4.2. Asmens duomenys gaunami Klientui lankantis Įmonės interneto svetainėje (www.lingualit.lt), kurioje Įmonė naudoja slapukus. Slapukai – tai failai, saugantys informaciją Kliento kompiuterio standžiajame diske arba paieškos programoje. Taip Įmonė gali nustatyti, kad Klientas lankėsi Įmonės internetinėje svetainėje anksčiau. Įmonė naudoja slapukus, siekdama užtikrinti Klientui pačią patogiausią svetainės peržiūrą.


5. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
5.1. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo Klientų asmens duomenų atžvilgiu.
5.2. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik tiek, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.


6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
6.1. Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose el. formatu. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
6.2. Nors Klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti Kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

7. KLIENTO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS
Klientas turi teisę:
7.1. kreiptis į Įmonę su prašymu suteikti informaciją apie tai, ar Įmonė tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
7.2. kreiptis į Įmonę su prašymu ištaisyti jo asmens duomenis, ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
7.3. kreiptis į Įmonę su prašymu ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas;
7.4. apriboti jo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį Įmonė įvertins, ar Klientas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti;
7.5. gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas);
7.6. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose);
7.7. bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;
7.8. nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra davęs aiškų sutikimą tam;
7.9. kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nepavykus išspręsti klausimo su Įmone.

Klientas dėl savo teisių įgyvendinimo gali kreiptis į Įmonę: el. paštu info@lingualit.lt arba telefonu +370 5 231 3239.
Klientų prašymus dėl duomenų subjekto teisių Įmonė nagrinėja nemokamai.


8. KLIENTO ATSAKOMYBĖ:
8.1. Informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią Kliento informaciją;
8.2. Pateikti reikalingą informaciją, kad Kliento prašymu Įmonė galėtų identifikuoti Klientą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu Klientu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti Klientą). Tai reikalinga Kliento ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie Klientą būtų pateikta tik Klientui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Ši Privatumo politika yra neatskiriama Įmonės parduodamų paslaugų dalis. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką.
Įmonė turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.lingualit.lt.
Jeigu Klientas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, yra suteikta teisė jos atsisakyti raštu el. paštu info@lingualit.lt
Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami interneto svetainės www.lingualit.lt sistemoje.

Kalbos ir kultūros instituto LINGUA LITUANICA Privatumo politikos patvirtinimo data: 2018-05-24.