KALBOS IR KULTŪROS INSTITUTO LINGUA LITUANICA BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TAISYKLĖS

1. Paslaugų teikėjas – UAB LINGUA LITUANICA, įmonės kodas 300656235, PVM mokėtoju – neregistruotas, buveinė Gedimino pr. 26, Vilnius, Lietuvos Respublika. Duomenys įregistruoti ir kaupiami VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre.

Įmonės elektroninio pašto adresas info@lingualit.lt

Įmonės telefono numeris +370 603 42 006

Įmonės interneto svetainė www.lingualit.lt

 2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja surengti ir vesti  pasirinktą kursą grupėje, individualiai, per Skype programą ar e-kursą (toliau – Kursas) Užsakovui pagal iš anksto nustatytą paskaitų tvarkaraštį. Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į Užsakovo  kalbos mokėjimo lygį, pritaiko mokymo programą ir metodus. Kurso kaina priklauso nuo pasirinkto Kurso.  Pasirinkus individualų kursą, kaina derinama bendru šalių susitarimu, pasirinkus fizinių asmenų grupę, grupinę įstaigų, įmonių, organizacijų programą, taikoma numatyta kaina. Kursas gali būti skirstomas į:

•   grupinę paskaitą,

•   individualią paskaitą.

 3. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad paskaitos vyktų nustatytu laiku ir nustatytoje vietoje (Gedimino pr. 26, Vilnius ar kitoje Užsakovo pageidaujamoje vietoje). Užsakovas apie paskirtą laiką informuojamas raštu. Jei dėl objektyvių priežasčių paskaitos negali vykti nustatytu laiku dėl Paslaugų teikėjo atsakomybės, Užsakovas apie tai informuojamas, o neįvykusi paskaita nukeliama į Užsakovui ir Paslaugų teikėjui patogų laiką.

 4. Mokantis tiesioginėje grupėje Mokomosios medžiagos (knygos) mokestis yra įskaičiuotas į kurso kainą. Mokantis nuotolinėje grupėje Mokomosios medžiagos (elektroninėje erdvėje) mokestis yra įskaičiuotas į kurso kainą, tačiau knyga nepriklauso. Užsakovas gali įsigyti neprivalomos mokomosios medžiagos už papildomą mokestį.

 5. Apmokėjimas: Kurso mokestį galima sumokėti pavedimu į LINGUA LITUANICA sąskaitą prieš prasidedant kursams (sąskaitos numeris: LT 81 7300 0100 9932 1166). Mokantis grupėje Užsakovas gali mokėti visą Kurso sumą arba 2 dalimis. Taikomas išankstinis apmokėjimas už visą Kursą.

 6. Vykdytojas neatsako už Užsakovo mokėjimo metu taikomus banko mokesčius. Jei gavus Užsakovo pavedimą, atskaičius banko mokesčius, gauta suma yra mažesnė nei nurodyta, Klientas turi padengti susidariusį skirtumą. Tai apima mokesčius, kurie nepriklauso nuo Vykdytojo, bet yra susiję su banko ar kitų trečiųjų asmenų taikomais mokesčiais.

 7. Išklausius Kursą, Paslaugų teikėjas surengia žinių patikrinimą ir įvertina Kurso dalyvio (Užsakovo) įgytas  žinias. Studijuojant grupėje Pažymėjimas išduodamas išklausius abi kurso dalis. Jei Užsakovas neplanuoja artimiausiu metu tęsti studijų, Pažymėjimas gali būti išduodamas ir po pirmosios kurso dalies. Pažymėjimas gali būti elektroninis arba popierinis. Jeigu Užsakovas atsisako laikyti žinių patikrinimo testą, Paslaugų teikėjas išduoda Pažymėjimą, patvirtinantį apie išklausytą Kursą.

 8. Tuo atveju, jei Užsakovas neįvykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir nesumoka Kurso kainos nustatytu laiku, jis išbraukiamas iš registruotų dalyvių sąrašo. Kitais atvejais moka 0,02 proc. (dvi šimtąsias procento) delspinigių nuo nesumokėtos kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.

 9. Tuo atveju, jei Užsakovas neįvykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir sąskaitos faktūros neapmoka per 2 (du) mėnesius, sumą ir delspinigius išieško Baltijos skolų išieškojimo centras BSIC (tel. +370 6 157 60 45). Užsakovas, pasirašydamas sąskaitą faktūrą, neprieštarauja ir sutinka, kad dėl skolos išieškojimo jo duomenys būtų perduoti trečiajai šaliai –  Baltijos skolų išieškojimo centrui BSIC.

 10. Užsakovo prašymu, Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlikti kitus šalių raštu suderintus darbus ir suteikti papildomas paslaugas, už tai šalims nustačius atitinkamą papildomą paslaugų mokestį.

 11.   Jei dėl pateisinamos priežasties Užsakovas negali atvykti į paskaitą nustatytu laiku, Paslaugų teikėjas turi būti įspėjamas iš anksto prieš 2 darbo dienas (48 val.)

 12. Už Užsakovo praleistą Kurso paskaitą (paskaitas) pinigai negrąžinami.

 13. Už Užsakovo išklausytą ne visą Kurso programą pinigai negrąžinami.

 14. Užsakovui susirgus ar išvykus (įspėjus iš anksto), paskaitoje galima dalyvauti  nuotoliniu būdu – per „Skype“ programą.

 15. Individualūs kursai gali būti 10, 15, 20, 50 ar daugiau akademinių valandų trukmės (pagal Užsakovo išankstinį nurodymą). Kurso dalyviui taikomas išankstinis apmokėjimas už visą Kursą.

 16. Kursų vedimo vieta turi būti švari ir tvarkinga. Kursų metu vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė bei akademinei įstaigai būdinga darbo atmosfera. Visiems Kursų klausytojams sudaromos vienodos sąlygos mokytis, naudotis mokslo ir mokymo priemonėmis bei kitomis materialinėmis vertybėmis.

 17. Kurso Užsakovai privalo laikytis šių taisyklių, vidaus darbo tvarkos bei kitų administracijos nurodymų ar norminių Paslaugų teikėjo dokumentų reikalavimų.

 18. Užsakovas privalo:

•    siekti žinių pagal savo gebėjimus, gerbti Paslaugų teikėją ir lektorius, kitus klausytojus bei jų nuomonę, nekenkti jų reputacijai;

•    nevėluoti į Kursus;

•    būti pasiruošęs Kursams, turėti reikalingas priemones;

•    Kursų metu netrukdyti kitiems klausytojams, lektoriams, vykdyti teisėtus jų nurodymus;

•    tausoti Paslaugų teikėjo turtą, materialines vertybes ir technines priemones;

•    išklausius Kursą ar nutraukus Kursą anksčiau laiko, išduotas priemones grąžinti Paslaugų teikėjui;

•    racionaliai ir taupiai naudoti skirtas priemones, elektros energiją ir kitus išteklius;

•    laikytis kitų reikalavimų;

•    Kursų metu vilkėti tvarkingą ir švarią aprangą, būti be kepurės, be striukės, nebent lektorius nurodytų kitaip; elgtis mandagiai;

•    laikytis drausmės, švaros ir higienos reikalavimų.

19. Užsakovui draudžiama:

•    trukdyti vesti Kursus, bėgioti jų metu, triukšmauti, šiukšlinti ir kitaip drumsti rimtį, vartoti necenzūrinius žodžius;

•    Kursų metu naudotis mobiliojo ryšio ir kitomis panašiomis priemonėmis;

•    Kursų metu būti neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotinių ar kitokių panašių medžiagų;

•    Kursų patalpose rūkyti;

•    atsinešti šaunamųjų, sprogstamųjų ar kitokių ginklų ar medžiagų;

•    Kursų metų žaisti azartinius ar kitus žaidimus, keliančius grėsmę aplinkinių sveikatai;

•    naudoti fizinį, psichologinį smurtą Kurso klausytojų ar lektorių bei kitų Paslaugų teikėjo asmenų atžvilgiu;

•    savavališkai keisti Paslaugų teikėjo inventoriaus buvimo vietą;

•    likti Kursų patalpose pasibaigus Kursų nustatytam laikui;

•    be leidimo patekti į Paslaugų teikėjo administracines ar tarnybines patalpas;

•    į Kursus atsivesti pašalinius asmenis;

•    be Paslaugų teikėjo leidimo daryti vaizdo ir (ar) garso įrašus Kursų metu.

20. Taisyklės taikomos asmenims, užsisakiusiems pasirinktą Kalbos ir kultūros instituto LINGUA LITUANICA Kursą.

Kalbos ir kultūros instituto LINGUA LITUANICA Bendrųjų paslaugų teikimo ir apmokėjimo taisyklių patvirtinimo data: 2015.01.01

Iškilus klausimų, prašom kreiptis UAB LINGUA LITUANICA telefono numeriu +370 603 42 006 arba el. paštu info@lingualit.lt