Gražina Akelaitienė

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ DAKTARĖ, docentė, INSTITUTO KONSULTANTĖ

Moksliniai interesai

Filologija, humanitariniai mokslai, kalbotyra.

Pedagoginė patirtis

1978–1979 m. Vilniaus 7-osios vid. mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

1979–1982 m. Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos katedros asistentė

1982–1986 m. Vilniaus universiteto aspirantė

1986–1989 m. Vilniaus pedagoginio instituto asistentė

1989–1992 m. Vilniaus pedagoginio instituto vyr. dėstytoja

1992–1997 m. Vilniaus pedagoginio universiteto vyr. asistentė

1994–1995 m. Vilniaus jėzuitų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

1997–2012 m. Vilniaus pedagoginio universiteto docentė; 2003 m. ir Lietuvos teisės universiteto docentė

 Nuo 2009 m. Kalbos ir kultūros instituto  lektorė

2003–2007 m. mokslo darbų žurnalo „Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika“ atsakomoji redaktorė

Dėstomi dalykai

Morfologija;  žodžių darybos teorija, morfonologija, etnolingvistika.

Dalyvavimas rengiant mokslininkus

2000 m. Vilniaus universiteto doktorantės Irenos Kruopienės disertacijos rengimo ir gynimo  komiteto narė; 2005 m. Vilniaus universiteto doktoranto Jurgio  Pakerio disertacijos gynimo tarybos narė

Dalyvavimas mokslinėse konferencijose(nuo 2005 m.)

2005 m. kovo 10 d. tarptautinėje  mokslinėje  konferencijoje  Baltystyka jako filologia rodzima i filologia obea; pranešimas „Rytų aukštaičių uteniškių ir vilniškių deminutyvai: darybos tipai ir leksemų aktyvumas“ (Varšuva)

2005 m. 10 tarptautiniame baltistų kongrese pranešimas „Šaknies dves- žodžių semantika ir morfonologinė struktūra diachroniniu ir sinchroniniu aspektu“.

2005 m.tarptautinėje  konferencijoje Teksto lingvistika ir poetika pranešimas „Uteniškių ir vilniškių deminutyvai: darybos tipai ir leksemų vartojimo aktyvumas“ (Vilnius)

2006 m. pranešimas tarptautinėje konferencijoje Tautos vaizdas kalboje „Augalų pavadinimai ir kalbinės asociacijos etnolingvistiniu ir sociolingvistiniu aspektu“ (Šiauliai)

2007 m. tarptautinėje konferencijoje Baltų kalbų fonologijos ir akcentologijos problemos pranešimas „Gyvūnų pavadinimai ir kalbinės asociacijos“ (Vilnius)

2008 m. skaitytas pranešimas „Balsių kaitos tyrinėjimas nuo Danieliaus  Kleino iki šių dienųkonferencijoje, skirtoje  D.Kleinui, Kanto universitete (Karaliaučius)

 

2009 m. tarptautinėje konferencijoje Baltų kalbų akcentologijos ir fonologijos problemos pranešimas Balsių kaita priebalsinių priesagų vediniuose (Vilnius)

Tęstinės mokslinės  konferencijos Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos red. kolegijos narė

Kita veikla

2005–2006 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Žodžių darybos pakomisės narė.
2000 –2004 m. ir nuo 2006 m. Lietuvių kalbos draugijos tarybos narė.
Nuo 2005 m. ir nuo 2008 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Akademinės sielovados tarybos narė.
Nuo 2009 m. VPU (dabar LEU) profsąjungos komiteto narė.

Moksliniai straipsniai:
Išleisti Lietuvoje


Recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir leidiniuose.
Akelaitienė G. Gyvūnų pavadinimai ir kalbinės asociacijos // Žmogus ir žodis: Didaktinė lingvistika ISSN 1392-8600. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas. 2007. T. 9 (1). P. 65–69. (leidinys įtrauktas į Sociological abstracts (CSA),

Humanities International Complete (EBSCO), Modern Language Association International Bibliography (MLA), CEEOL tarptautines duomenų bazes).

Akelaitienė G. (su A. Lukaševičiene) Lituanistikos tradicijos ir mokykla: profesoriai ir docentai klasėse // Gimtasis žodis. 2007.

Akelaitienė G. Priebalsines priesagas turinčių išvestinių vardažodžių šaknies balsių kaita //  Žmogus ir žodis. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas. 2008. T. 10 (1).P. 5–9. ISSN 1392-8600 (leidinys įtrauktas į Sociological abstracts (CSA), Humanities International Complete (EBSCO), Modern Language Association International Bibliography (MLA), CEEOL tarptautines duomenų bazes).

Akelaitienė G. (su D. Žiliūte-Batavičiene) Romualdo Granausko kūrinių leksinės tarmybės // Žmogus ir žodis. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas. 2011. T. 13 (1). P. 5–15.

Akelaitienė G. (su A. Lukaševičiene) Kai kurios daiktavardžių skirtybės Algirdo Jurėno ir Česlovo Kavaliausko Evangelijos pagal Luką vertimuose // Žmogus ir žodis. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas. 2012. T. 14 (1). P. 5 – 11.

Spausdinta konferencijų pranešimų medžiaga

Akelaitienė G. (kartu su Balčiūte E.). Augalų pavadinimai ir lingvistinės asociacijos (psicholingvistinio eksperimento su skirtingos tautybės asmenimis duomenų analizė) // Pasaulio vaizdas kalboje: V tarptautinė mokslinė konferencija: Šiauliai, Šiaulių universitetas. 2008 m. spalio 23-24 d., p. 14-15 (spausdintos tezės).

Akelaitienė G. Sąvokų patriotas, patriotizmas semantinė sklaida (psicholingvistinio eksperimento duomenų analizė)  // Pasaulio vaizdas kalboje : VI tarptautinė mokslinė konferencija: Šiauliai, Šiaulių universitetas. 2010 m.spalio 21-22 d.,p.3-4 (spausdintos tezės).

Kitos publikacijos

Akelaitienė G. Pradžios žodis // Kazimieras Kuzavinis – kalbininkas ir pedagogas / sudarė G. Akelaitienė ir L. Kuzavinienė. – Vilnius: VPU leidykla. 2009. P. 9-10. ISBN 978-9955-20-437-4.         

Akelaitienė G. (su A. Kaikaryte). Kad kalba taptų gyvenimo duona // Literatūra ir menas. Publicistika. 2011. kovo 11.

Akelaitienė G. Prezidento Antano Smetonos jubiliejiniai metai // Gimtoji kalba, nr.10.

Redaguoti ir sudaryti moksliniai leidiniai

Periodinis leidinys Žmogus ir žodis:  Didaktinė lingvistika. Mokslo darbai. T.4–9  (1). 2002–2007 ( sudarytoja  ir atsakomoji redaktorė).

Kazimieras Kuzavinis – kalbininkas ir pedagogas / sudarė G. Akelaitienė (kartu su L. Kuzaviniene). – Vilnius: VPU leidykla. 2009. 240 p. ISBN 978-9955-20-437-4.

Projektinė veikla

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Kultūros ministerijos finansuoto projekto ŠVIEČIAMOJI VEIKLA: KALBOTYROS ISTORIJA, NAUJAUSI TYRINĖJIMAI IR KITOS AKTUALIJOS  programos vadovė (2007–2009 m.)

2009–2010 metais skaitytos paskaitos vertėjams, redaktoriams, žiniasklaidos darbuotojams praktiniais tekstų redagavimo klausimais Kalbos praktikos centre  LINGUA LITUANICA (instituto direktorė doc.dr.Irena Kruopienė)

Redaguotos grožinės knygos (2012–2014) ir kitokia redaktorės veikla

Antonio Cabanas Tūkstantmečio sapnas. Vilnius: Gimtasis žodis, 2012 ( redaktorė).

Annie M.G. Schmidt. Minusė. Vilnius: Nieko rimto, 2012 (korektorė).

Lietuvių liaudies pasakos. Aukso kirvukas. Vilnius: Nieko rimto, 2013 ( redaktorė).

Paul van Loon Raveleinas.Vilnius: Nieko rimto, 2013 ( korektorė).

Vilniaus padavimai. Vilnius: Nieko rimto, 2013 ( redaktorė)

 Hans Christian Andersen. Pasakos.Vilnius: Nieko rimto, 2014 ( redaktorė) ir kt.

Straipsnių apie kinų kultūrą, ekonomiką ir politiką  gbtimes portalui ( vertimų iš anglų kalbos redaktorė).