irena kruopienė

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ DAKTARĖ, PROFESORĖ, INSTITUTO DIREKTORĖ

Moksliniai interesai

Morfonologija, fonetika, tartis, kirčiavimas, kalbos kultūra, lingvodidaktika.

Pedagoginė patirtis

Nuo 1984 m. iki 2007 m. gegužės darbas Vilniaus universitete, nuo 2007 m. rugsėjo darbas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Dėstomos įvairios lietuvių kalbos disciplinos lietuviams studentams ir užsieniečiams: kalbos kultūra, tartis ir kirčiavimas, specialybės kalba, bendrasis lietuvių kalbos kursas ir kt.; skaitomos paskaitos mokytojams Pedagogų profesinės raidos centre ir įvairių rajonų mokyklose; skaitomi taisyklingos tarties kursai televizijos ir radijo darbuotojams, TV akademijos lankytojams; dalyvaujama įvairiuose žiemos ir vasaros kalbos mokymo kursuose.

Disertacijų oponavimas

Daiva Sinkevičiūtė. Senųjų dvikamienių lietuvių asmenvardžių trumpinių struktūra. VU, 2004 (gynimo tarybos narė). Ramutė Skripkienė. Sakytinės komunikacijos gebėjimų lietuvių (negimtąja) kalba ugdymas pradinėse klasėse. VDU, 2005 (oponentė). Janina Bukantienė. Pradinių klasių mokinių lietuvių bendrinės tarties, kaip kalbinės komunikacijos dalies, mokymas ir mokymasis. KU, 2007 (gynimo tarybos narė). Janina Bukantienė. Mokinių ir mokytojų komunikavimas lietuvių bendrine tartimi. Klaipėda: KU, 2010 (monografijos recenzentė I. Kruopienė).

Projektai

Socrates Lingua 1 - Lietuvių kalbos nuotolinio kurso rengimas Lietuvių kalbos svetainei (www.euro-languages.net

Socrates Lingua 2 Oneness (Rečiau vartojamų ir mokomų kalbų nuotoliniai kursai) lietuvių kalbos fonetikos kurso ir užduočių rengimas (www.oneness.vu.lt); 

VPU Lituanistikos fakulteto projektas Šviečiamoji veikla: kalbotyros istorija ir naujausi tyrinėjimai (paskaitų ciklas taisyklingos kalbos vartosenos klausimais); 

VTŠPA - Virtuali trečiųjų šalių piliečių akademija - nuotolinis lietuvių kalbos kursas MOODLE sistemoje https://lingualit.lt/index.php?id=366

Stažuotės, kvalifikacijos kėlimas

Krokuvos Jogailos universitetas, Oxford University Press seminarai Vilniuje, įvairios tarptautinės konferencijos ir seminarai.

Kalbos

Lietuvių kalba - gimtoji, anglų, rusų - labai gerai, latvių- gerai, lenkų - patenkinamai.

Kita veikla

Lietuvių kalbos draugijos valdybos narė, Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narė; šviečiamoji lituanistinė veikla įvairiose Lietuvos mokyklose, aukštojo ir viduriniojo mokslo vadovėlių ekspertavimas.


Asmeninės savybės

Komunikabili, lengvai randa bendrą kalbą su įvairiausių šalių ir įsitikinimų studentais. Auditorijoje vyrauja draugiška, laisva ir darbinga aplinka. Visuomet stengiasi parodyti konkretaus žmogaus padarytą (nors ir nedidelę) pažangą, įvertina pastangas. Dirbdama taiko įvairius mokymo metodus, kūrybinėmis užduotimis stengiasi sudominti, o ne primesti dėstomą dalyką.Publikacijos

Vadovėliai

Trumpas lietuvių kalbos fonetikos aprašas. Vilnius: VU, 1996.

Ištark... Taisyklingos tarties mokomoji knyga. Vilnius: Gimtasis žodis, 2004.

Lietuvių kalbos pradmenys. Vilnius: VUL, 2007.

10 žingsnių. Vilnius: VU, 2007.

Susipažinkime (Trumpas lietuvių kalbos kursas pradedantiesiems). Vilnius: LINGUA LITUANICA, 2008.

Pasikalbėkime (Trumpas lietuvių kalbos kursas pažengusiesiems). Vilnius: LINGUA LITUANICA, 2008.

Tobulėkime (Trumpas lietuvių kalbos kursas mokantiesiems). Vilnius: LINGUA LITUANICA, 2008.

Perženk slenkstį (B1 lygio lietuvių kalbos kursas). Vilnius: LINGUA LITUANICA, 2016.

Straipsniai

„Murmamųjų“ balsių kokybinė opozicija šiaurės panevėžiškių tarmėje // Kalbotyra, 1984, t. 35(1). P. 72–76.

Priebalsių palatalizacija ir išorės sandis šiaurės panevėžiškių tarmėje // Jaunųjų filologų darbai, 1986, t. 3. P. 139–142.

Lietuvių kalbos veiksmažodžių atvirųjų šaknų problema // Kalbotyra, 1998, t. 47(1). P. 87–90.

Stabiliojo centro veiksmažodžių šaknies struktūra // Kalbotyra, 2000, t. 48(1)–49(1). P. 71–81.

Kintamojo centro veiksmažodžių šaknys // Naujausi humanitariniai tyrinėjimai – 2000 : Doktorantų mokslinė konferencija. Pranešimų tezės. Vilnius: VU. P. 11–12.

Dabartinės lietuvių kalbos veiksmažodžių šaknies struktūra // Veiksmažodžio raidos klausimai: Žurnalo „Tiltai“ priedas Nr. 1. Klaipėda: KU, 2000. P. 65–70.

Lietuvių kalbos veiksmažodžio šaknų struktūriniai modeliai // Linguistica Lettica, t. 6. Ryga: LU, 2000. P. 188–206.

Bendrinės lietuvių kalbos veiksmažodžio šaknies struktūra: Humanit. mokslų daktaro laipsnio disertacija.– Vilnius: VU, 2000.

Pradinių ir galinių priebalsių derinimas veiksmažodžio šaknyse // Kalbotyra, 2001, t. 50(1). P. 67–82.

Veiksmažodžio kintamojo centro šaknų struktūra // Kalbotyra, 2002 (2003), t. 51(1). P. 89–97.

Kad žodžiai skambėtų // Gimtoji kalba, 2003. Nr. 1. P. 3–6.

Lietuvių kalbos veiksmažodžio apofoninių šaknų semantiniai ryšiai (psicholingvistinis tyrimas) // Linguistica Lettica, t. 11. Rīga: LU, 2003. P. 83–89.

Lietuvių kalbos veiksmažodžių šaknies galo fonotaktika // Valoda dažādu kultūru kontekstā, t. 13. Daugavpils, 2003. P.150–155.

Creative Tasks for Training Correct Pronunciation // Radoša personība, t. 3. Rīga: Izdevniecība RaKa, 2003. P. 265–272.

Taisyklingos tarties lavinimo poreikių tyrimas // Žmogus ir žodis, 2004, t. 1. P. 54–56.

Ištark pupų... taisyklingai // Gimtasis žodis, 2004, t. 1. P.2–6.

Tarptautinės kalbų mugės Ekspolingua pristatymas // Gimtoji kalba, 2004, t. 2. P. 32

A. Pakerys, A. Pupkis. Lietuvių kalbos bendrinė tartis. Kompaktinės plokštelės tekstai // Gimtoji kalba, 2004, t. 9. P. 24–25.

Moksleivių taisyklingos tarties lavinimas: poreikiai ir galimybės // Gimtasis žodis, 2005, t. 2. P. 2–5.

Veiksmažodžio šaknies trinarės inicialės ypatumai // Kalbotyra, 2005, t. 54(1). P.84–93.

Taisyklingos kalbos vartosena studentų akimis // Žmogus ir žodis, 2006, t. 8(1). P. 74 –79.

Lietuvių bendrinės kalbos norminimo dalykai „Vilniaus žiniose“ // Bendrinės kalbos norminimas ir vartojimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. P. 5–10.

Lietuvių kalbos nuotolinių kursų poreikiai ir galimybės // Kalbos Lietuvoje: siekiai ir laimėjimai. Vilnius: Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, 2007. P 156-162 (su G. Kačiuškiene).

Gimtoji tarmė - gyvosios kalbos šaltinis // Šiaurietiški atsivėrimai, 2007, Nr. 2. P. 48-49.

Tarminė autoriaus tapatybė Elzės Rauduvaitės ir Jono Meko raštuose // Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. Europos studijos: dialektai ir kalbos politika. Šiauliai: ŠU, 2008, t. 4. P. 100-104.

Aukščiausias įstatymas - Tėvynė // Petras Vileišis. Jons ir Aniutia. Vilnius: Kronta, 2009. P. 4-9 (kartu su M. Karčiausku).

Besoins et possibilités des cours d‟apprentissage de la langue lituanienne à distance // Tvorivosť a inovácia v európskom vysokoškolskom priestore. Banská Bystrica: FHV UMB, 2009. P. 143–151 (su G. Kačiuškiene).

Žiniasklaidos darbuotojų tarties aktualijos // Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009. P. 198–207.

Taisyklingas viešosios kalbos kirčiavimas: siekiamybė ar būtinybė? // Žmogus ir žodis. Vilnius: VPU, 2010. P. 80–87 (su G. Kačiuškiene).

Lietuvos regionų kultūrinė žiniasklaida ir kalba // Valoda dažādu kultūru kontekstā, t. 21. Daugavpils: Daugavpils universitāte, 2011. P. 275–285.

Leksikos ypatumai Mykolo Karčiausko poezijoje // Valoda -2012, t. XXII. ISSN 1691-6042, ISBN 978-9984-14-601-0. Daugavpils: Saule, 2012. P. 375-382 (su G. Kačiuškiene).

Keletas pastabų dėl išorės sandžio šiaurės panevėžiškių tarmėje // Baltistica 47 (2). ISSN 0132-6503. Vilnius: VUL, 2012. P. 343-349 (su G. Kačiuškiene).

Tarminis tapatumas lietuvių studentų akimis. Baltu filoloģija, XXI (2), Rīgā: LU, 2012. ISSN 1691-0036, ISBN978-9984-45730-7. P.1727 (su G. Kačiuškiene).

Kalboms nėra sienų // Gimtoji kalba, 2012 Nr. 10. P. 31-32. ISSN 0868-5134 (su D. Stebliene).

A. Grinevičiūtė. Sostinės centr skomb tarmiošk šnekt // Šiaurietiški atsivėrimai (Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalas). 2013 2/35.ISSN 1392-6810. P. 62-65 (Interviu šiaurės panevėžiškių tarme užrašytas I. Kruopienės).

Tarminis tapatumas studentų akimis. Profesoriaus Alekso Girdenio (1936-2011) atminimo konferencija. ISBN 978-609-459-114-3. Vilnius: VUL, 2012. P. 31-34 (su G. Kačiuškiene).

Ilgųjų ir trumpųjų raidžių rašybos veiksmažodžių šaknyse nuostatos // Valoda – 2013. Daugavpils: Saule, 2013, t. 23. ISSN 1691-6042, ISBN978-9984-14-653-9. P. 261–273. (su G. Kačiuškiene).

Dar kartą dėl išimtinės veiksmažodžių rašybos // Gimtoji kalba mokykloje, t. 2, ISSN 2351-5430, Šiaulių universitetas: Lucilijus, 2014. P. 34-41. (su G. Kačiuškiene).

Sudėtingesnės sandaros veiksmažodžių šaknies vartojimas lietuvių kalboje // Valoda dažadu kultūru konteksta XXIV, ISSN 1691-6042, ISBN 978-9984-14-697-3, Daugavpils: Saule, 2014. P.132-146.

Lietuvių bendrinė tartis: kūrybiškas taisyklingos tarties lavinimas // Gimtoji kalba mokykloje, t. 3, ISSN 2351-5430,  Šiaulių universitetas: Lucilijus, 2015. P. 24-31 (su G. Kačiuškiene).

Šiaurės panevėžiškių tarmė ir jos atspindžiai smulkiojoje tautosakoje // Valoda dažadu kultūru konteksta XXV, ISSN 1691-6042, ISBN 978-9984-14-747-5, Daugavpils: Saule, 2015. P. 31-42 (su G. Kačiuškiene).

Šiaurės panevėžiškių tarmybių samprata ir vartojimas: anketinis tyrimas // Gimtoji kalba mokykloje, t. 4, ISSN 2351-5430, Šiaulių universitetas: Lucilijus, 2016, P. 66-71 (su G. Kačiuškiene).

Tarminė leksika ir leksinės svetimybės Agnės Žagrakalytės romane „Eigulio duktė: byla F 117“ // Valoda dažadu kultūru konteksta XXVI, Daugavpils: Saule, 2016 (su G. Kačiuškiene).

Un aspect du multilinguisme: motivation et tendances dans l’apprentissage des langues par les adultes lituaniens et les étrangers vivant en lituanie // Cudzie jazyky a kultúry v teórii a praxi foreign languages and cultures in theory and practice, ISBN 978-80-557-1188-1, Matej Bel University in Banská Bystrica, 2016. P. 316-327 (su G. Kačiuškiene). Prieiga https://www.ff.umb.sk/app/cmsSiteAttachment.php?ID=5380

Kiti leidiniai

Pečeliūnaitė A., Teksto redaktorius Winword (Nuotolinės studijos humanitarinių specialybių studentams). Vilnius: VU, 2001 (red. I. Kruopienė).

Mykolas Karčiauskas. Erškėčių krūmas pamariuos. Vilnius: Gimtasis žodis, 2008 (red. I. Kruopienė).

Įgarsinti tarties ir kirčiavimo tekstai // Lietuvių kalbos kultūra. Kompiuterinė mokymo priemonė 9–12 klasėms (https://mkp.emokykla.lt/kalboskultura/lt/).

Mykolas Karčiauskas. Ukum pukum. Vilnius: Versus aureus, 2009 (red. I. Kruopienė).

Mokslo straipsnių rinkinio TARMĖS – EUROPOS TAUTŲ KULTŪROS PAVELDAS recenzija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. 1 p. (spausdinama)

Atsiminimų apie Vytautą Vitkauską recenzija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 2015, 2 p.

Pranešimai konferencijose

Lietuvių kalbos veiksmažodžių atvirosios šaknys// Naujausi humanitariniai tyrinėjimai – 1998, Vilnius: VU, 1998.

Kintamojo centro veiksmažodžių šaknys // Naujausi humanitariniai tyrinėjimai – 2000, Vilnius: VU, 2000.

Dabartinės lietuvių kalbos veiksmažodžių šaknies struktūra // Veiksmažodžio raidos klausimai, Klaipėda: KU, 2000.

Creative Tasks for Training Correct Pronunciation // Radoša personība, Rīga: Kreativitātes centrs, 2003.

Lietuvių kalbos veiksmažodžio šaknies galo fonotaktika // Valoda – 2003, Daugavpils: Daugavpils universitāte, 2003.

Mūšos upyno tarmė – P. Vileišio apysakaitės „Jons ir Aniutia“ kalbos pagrindas // Kauno Petro Vileišio vidurinė mokykla, Kaunas, 2003.

Lietuvių kalba nuotoliniu būdu: pirmieji žingsniai. Tarptautinė konferencija „New age – New Challenges: Traditions and innovations in Language Learning“. Vilnius, 2003. (su V. Kaladyte)

Taisyklingos tarties poreikių tyrimas // Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos, Vilnius: VPU, 2004.

Žurnalistų taisyklingos tarties poreikiai // LKI ir LKD seminaras kalbos redaktoriams ir žurnalistams, Vilnius, 2005.

„Vilniaus žinių“ kalba // Pasvalio P. Vileišio gimnazija, 2005.

„Vilniaus žinios“ ir bendrinės lietuvių kalbos plėtra // Vilniaus rotušė, 2005.

Elzės Rauduvaitės odė gimtajam kraštui ir jo žmonėms // Lietuvos rašytojų sąjunga, 2005.

Lietuvių bendrinės kalbos norminimo dalykai „Vilniaus žiniose“ // LKD 70–mečio mokslinė konferencija, Vilnius:VU, 2005.

Taisyklingos kalbos vartosena studentų akimis // Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos, Vilnius: VPU, 2006.

Lietuvių kalbos nuotolinio mokymo(si) padėtis ir perspektyvos // Lituanistinio švietimo plėtra, Vilnius: TMID, 2007 (kartu su G. Kačiuškiene).

Tarminė autoriaus tapatybė Elzės Rauduvaitės ir Jono Meko raštuose // Europos studijos: dialektai ir kalbos politika, ŠU Humanitarinis fakultetas Europos studijų institutas, 2007.

Lietuvių kalbos nuotolinių kursų poreikiai ir galimybės // Kalbos Lietuvoje siekiai ir laimėjimai, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, 2007 (kartu su G. Kačiuškiene).

Žiniasklaidos darbuotojų tarties aktualijos // Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika, Lietuvių kalbos institutas, 2007.

Studentų požiūris į bendrinę kalbą, jos normų laikymąsi // Šviečiamoji veikla: kalbotyros istorija ir naujausi tyrinėjimai, Alytus: Šv. Benedikto gimnazija, 2007.

Moteriškos lyties asmenų giminystės pavadinimai lietuvių kalboje // Valoda-2008, Daugavpils: DU, 2008 (kartu su J. Švambaryte-Valužiene ir G. Kačiuškiene).

Ilgųjų ir trumpųjų balsių realizavimas sakytinės žiniasklaidos darbuotojų kalboje // Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos, Vilnius: VPU, 2008 (kartu su G. Kačiuškiene).

Išorės sandžio reiškiniai šiaurės panevėžiškių tarmėje // Valodas skaòas un burti, to savstarpçjâs attieksmes, Rīga, 2008 (kartu su G. Kačiuškiene).

Besoins et possibilités des cours d‟apprentissage de la langue lituanienne à distance // Creativity and Innovation in European Higher Education Area, Banská Bystrica: UMB FHV, 2009 (su G. Kačiuškiene).

Motivation et tendances d‟apprentissage des langues étrangères par les adultes en Lituanie // Identités, citoyennetés et démocratie, 20 ans après, Charleroi: UT, 2009 (su G. Kačiuškiene).

Taisyklingas viešosios kalbos kirčiavimas: siekiamybė ar būtinybė? // Fonetikos ir akcentologijos problemos, Vilnius: VPU, 2009 (su G. Kačiuškiene).

Petras Vileišis - lietuvių kalbos puoselėtojas // Petro Vileišio 160-ųjų gimimo metinių minėjimas, Vilniaus rotušė, 2011 sausio 25 d.

Lietuvos regionų kultūrinė žiniasklaida ir kalba // Zinātniskie Lasījumi: Valoda - 2011, Daugavpils: Daugavpils universitāte, 2011.

Leksikos ypatumai Mykolo Karčiausko poezijoje // Zinātniskie Lasījumi: Valoda – 2012, Daugavpils: Daugavpils universitāte, 2012 (su G. Kačiuškiene)

Tarminis tapatumas lietuvių studentų akimis // Profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija. Vilniaus universitetas, 2012 (su G. Kačiuškiene)

Ilgųjų ir trumpųjų raidžių rašybos veiksmažodžių šaknyse nuostatos Valoda–2013. Tarptautinė mokslinė  konferencija, Daugpilis: Daugpilio universitetas.

Šiaurės panevėžiškių tarmės atspindžiai smulkiojoje tautosakoje // Sakytinės kalbos tyrimai: aspektai, problemos ir perspektyvos. Tarptautinė mokslinė konferencija. Lietuva, Vilnius, Lietuvių kalbos institutas 2013 (su G. Kačiuškiene)

Dar kartą dėl išimtinės veiksmažodžių rašybos // Gimtoji kalba mokykloje. Mokslinė konferencija Lietuva, Šiaulių universitetas, 2013 (su G. Kačiuškiene) 

Sudėtingesnės sandaros veiksmažodžių šaknies vartojimas lietuvių kalboje // Starptautiska zinātniskā konference XXIV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI. Latvija, Daugpilio universitetas, 2014.

Šiaurės panevėžiškių tarmės smulkiosios tautosakos kalba // Gimtoji kalba mokykloje. Mokslinė konferencija. Lietuva, Šiaulių universitetas, 2014 (su G. Kačiuškiene)

Lietuvių bendrinė tartis: kūrybiškas taisyklingos tarties lavinimas // Gimtoji kalba mokykloje. Mokslinė konferencija. Lietuva, Šiaulių universitetas, 2015 (su G. Kačiuškiene)

Šiaurės panevėžiškių tarmės ypatybės smulkiojoje tautosakoje // Starptautiska zinātniskā konference XXV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI. Latvija, Daugpilio universitetas, 2015 (su G. Kačiuškiene)

Šiaurės panevėžiškių tarmės atspindžiai Agnės Žagrakalytės romane „Eigulio duktė: byla F 117” // Starptautiska zinātniskā konference XXV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI. Latvija, Daugpilio universitetas, 2016.

Leksikos ypatumai Agnės Žagrakalytės romane “Eigulio duktė: byla F 117” // Starptautiska zinātniskā konference XXV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI. Latvija, Daugpilio universitetas, 2017.

Viešos paskaitos, seminarai 

Jono Jablonskio veikla Gardine. Baltarusija, Gardinas, 2014.

Lietuvių kalba. Paskaita ERASMUS mobiliosios savaitės Europos aukštųjų mokyklų dėstytojams. Lietuva, Mykolo Romerio universitetas, 2014.

Mokslo kalbos taisyklingumas. Seminaras MRU mokslininkams. Lietuva, Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2015.

Akademinė dėstytojo kalba. Seminaras MRU mokslininkams. Lietuva, Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2015.
5 Sakytinės lietuvių kalbos kursas vertėjams, TVR ir viešųjų ryšių darbuotojams. Lietuva, Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA, 2015.

Taisyklingos sakytinės raiškos kursas LRT darbuotojams. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, 2016.

Akademinė dėstytojo kalba. Mykolo Romerio universitetas, 2016.

Kalbos kultūros kursai URM darbuotojams. Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA, 2016.

Akademinės kalbos kursas aukštųjų mokyklų dėstytojams. Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA, 2016.