Raštingiausia motina

Balandžio 28 d. Šiau­lių uni­ver­si­te­to So­cia­li­nių, hu­ma­ni­ta­ri­nų moks­lų ir me­nų fa­kul­te­te su­reng­tas jau 25-asis lie­tu­vių kal­bos dik­tan­to kon­kur­sas, skir­tas Mo­ti­nos die­nai. Kon­kur­są or­ga­ni­zavo Lie­tu­vių kal­bos drau­gi­jos Šiau­lių sky­rius ir Hu­ma­ni­ta­ri­nis fa­kul­te­tas.

Dik­tan­tus tai­sė še­šių li­tua­nis­tų grupė. Gegužės 3 d. ap­do­va­no­ti raš­tin­giau­sie­ji. Tra­di­ciš­kai buvo tei­kia­mas Kal­bos ir kul­tū­ros ins­ti­tu­to „Lin­gua Li­tua­ni­ca“ įsteig­tas pri­zas raš­tin­giau­siai mo­ti­nai. Raštingiausia 2016 m. Šiaulių motina, išauginusi 3 vaikus, RITA MERKELIENĖ. Sveikiname!