PROF. DR. GENOVAITĖS KAČIUŠKIENĖS PRANEŠIMAI MOKSLINĖSE KONFERENCIJOSE

Priebalsių junginiai rišliuose šiaurės panevėžiškių tekstuose // Jaunųjų mokslininkų III -oji konferencija. Vilnius: LKI, 1984.

Audicinė priebalsių klasifikacija šiaurės panevėžiškių tarmėje // V -oji baltistų konferencija. Vilnius: VU, 1985.

Dar kartą dėl dvibalsių interpretacijos (panevėžiškių tarmės duomenimis) // Jaunųjų mokslininkų IV -oji konferencija. Vilnius: LKI, 1986.

Neutralizacijos reiškiniai šiaurės panevėžiškių tarmėje // Jaunųjų mokslininkų V- oji konferencija. Vilnius: VU, 1987.

Вторичные типы слоговых интонаций в литовских диалектах // 11 th International Congress of Phonetic Sciences. Tallinn: EKI, 1987 (su A. Girdeniu).

Šiaurinių žemaičių ir šiaurinių panevėžiškių dvibalsių priegaidės: gretinamoji akustinė analizė // Pedagoginių institutų studentų mokymo metodikos tobulinimas aukštosios mokyklos pertvarkymo sąlygomis. Šiauliai: ŠPI, 1988 (su A. Girdeniu).

Marius Katiliškis – Šiaurės Lietuvos vaizduotojas // Kalbos ir literatūros dalykų ryšiai. Šiauliai: ŠPI, 1991 (su I. Klimašauskiene).

Vieno VKM II kategorijos testo skaitymo užduoties statistinė analizė // Kalbos problemos. Šiauliai: ŠPI, 1994.

Tarmių atspindžiai mokinių rašto darbuose // Tekstas ir kontekstas. Šiauliai: ŠPI, 1996 (su E. Šarkauskaite).

Vienas laiškas iš Uodegėnų kaimo // Tarmės: tyrimas ir perspektyva. Šiauliai: ŠPI, 1998 (su S. Stankevičiūte).

Гласные фонемы в северопаневежском диалекте литовского языка // Humanitārās fakultātes VIII zinātniskie lasījumi. Daugavpils: DU, 1998.

Šiaurės panevėžiškių dvibalsių [áu] ir [aũ] akustinės ypatybės // Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 125. dzimšanas diena. Rīga: LVI, 1998.

Nekirčiuotų i/u ir Ë/O vartojimas Joniškėlio ir Pakruojo apylinkių rišliuose tekstuose // Artura Ozola diena. Rīga: LU, 1999.

Daugiaskiemenių vardažodžių kirčiavimo tendencijos šiaurės panevėžiškių tarmėje (audicinis tyrimas) // Baltu valodas laikmetu griežos (IX baltistu kongress), Rīga: LU, 2000.

Некоторые явления нейтрализации гласных фонем в северопаневежском диалекте литовского языка // Języki mniejszości i języki regionalne. Warszawa: ISPAN, 2001.

Gretutinių formų vartojimas Kriukų apylinkių šnektose // Paribio tarmių ir kalbų problemos. Šiauliai: ŠU, 2001.

Linksnių ir prielinksnių vartojimo tendencijos Uodegėnų (Latvija) šnektoje // XII zinātniskie lasījumi. Daugavpils: DU, 2002.

Šiaurės panevėžiškių tarmės atspindžiai tautosakos rinkinyje „Linelius roviau, dainavau“ // Artura Ozola diena. Rīga: LU, 2002.

Фонетико-фонологические исследования северопаневежского диалекта литовского языка (конец Х1Х века – середина ХХ века) // Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych // Rzeszów: RU, 2002.

Antanas Salys apie vakarų aukštaičius: žvilgsnis į dabarties tyrimus // Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Vilnius: LKI, 2002 (su J. Švambaryte).

Tarminių ypatybių atspindžiai šiaurės panevėžiškių dainuojamojoje tautosakoje // XIII zinātniskie lasījumi. Daugavpils: DU, 2003.

„Panevėžio tarmių aprašas“ – pirmoji mokslinė šiaurės panevėžiškių tarmės studija // Kazimieras Jaunius (1848–1908) – tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas. Vilnius: LKI, 2003.

Šiaurės panevėžiškių tarmės dainuojamosios tautosakos kalba // Istoriniai tekstai ir vietos kultūra. Šiauliai: ŠU, 2003.

Antano Baranausko ir Kazimiero Jauniaus vieta šiaurės panevėžiškių tarmės tyrimo istorijoje // XXIV Katalikų Akademijos suvažiavimas. Šiauliai: ŠU, 2003.

Психоaкустическая классификация кратких гласных в северопаневежском диалекте литовского языка // Język, kultura, nauczanie i wychowanie. Rzeszów: RU, 2003.

Некоторые аспекты исследования северопаневежского диалекта литовского языка (конец Х1Х века – середина ХХ века) // 4 th International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Rīga: LU, 2003.

Sintagminių priebalsių grupių vartojimas šiaurės panevėžiškių tarmės ir lietuvių bendrinės kalbos tekstuose // Valoda un literatūra kultūras apritē. Rīga: LU, 2003.

Sodybų statinių pavadinimai šiaurės panevėžiškių tarmėje (remiantis kompaktine plokštele „Lietuvių tarmės. I dalis“) // Vārds un tā pētišanas aspekti. Liepāja: LPA, 2003.

Frazeologizmų vartojimas Mariaus Katiliškio romanuose („Joniškio šnektų žodyno“ A raidės duomenimis) // XV zinātniskie lasījumi. Daugavpils: DU, 2005.

Rašytinės kalbos pavyzdžiai „Joniškio šnektų žodyne“: Matas Slančiauskas // Baltų kalbų tarmės: rašytinis palikimas. Šiauliai: ŠU, 2005.

Sodybų statinių pavadinimai šiaurės panevėžiškių tarmėje: anketinis tyrimas // Žmogus kalbos erdvėje. Kaunas: VU Kauno humanitarinis fakultetas, 2005.

Наименования усадебных строений в речи молодого поколения северопаневежского диалекта литовского языка // The Culture, Literature and Art in Language Education in the Light of the Empirical Studies. Rzeszów: RU, 2005.

Диалектологические словари Литвы: отражение языковых контактов в лексике // Riječ. Rijeka, 2005 (su J. Švambaryte-Valuţiene).

Šiaurės panevėžiškių (Rytų Aukštaitija) tarmės tyrinėjimai // XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Vilnius: LMA, 2005.

Lietuvių ir rusų kalbų sąveika: sociolingvistinis aspektas // Baltų ir slavų tarmių priešistorė ir raida etnokultūros aspektu. Vilnius: LKI, 2005 (su N. Merkiene).

Le cinqième anniversaire du Centre canadien de l„Université de Šiauliai // Kanada: visuomenė ir individas. Šiauliai: ŠU, 2005 (su R. Kvašyte).

Tarmių mišimo pavyzdžiai Kriukų apylinkių (Joniškio rajonas) tekstuose // Pierobieža: lingvistikais konteksts. Daugavpils: DU, 2005.

Research of the North Paneveţys Region dialect of Lithuania // 5th International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Braga: Minjo universitetas, 2006.

Les noms propres français dans la traduction lituanienne du roman Gabriele Roy „Bonheur d„ occasion“ // 5th Baltic Canadian Studes Conference „Canadian Mosaic“, Rīga: LU, 2006 (su R. Kvašyte).

Lietuvių kalbos nuotolinio mokymo(si) padėtis ir perspektyvos // Lituanistinio švietimo plėtra, Vilnius: TMID, 2007 (kartu su I. Kruopiene).

Tarminės literatūros straipsniai interneto paieškos sistemoje www.google.com: Lietuva ir Italija // Europos studijos: dialektai ir kalbos politika, ŠU Humanitarinis fakultetas Europos studijų institutas, 2007.

Lietuvių kalbos nuotolinių kursų poreikiai ir galimybės // Kalbos Lietuvoje siekiai ir laimėjimai, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, 2007 (su I. Kruopiene).

Virtuali informacija lietuvių kalbos ortoepijos klausimais // Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika, Lietuvių kalbos institutas, 2007.

Moteriškos lyties asmenų giminystės pavadinimai lietuvių kalboje // Valoda-2008, Daugavpils: DU, 2008 (su J. Švambaryte-Valužiene ir I. Kruopiene).

Ilgųjų ir trumpųjų balsių realizavimas sakytinės žiniasklaidos darbuotojų kalboje // Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos Vilnius: VPU, 2008 (kartu su I. Kruopiene).

Išorės sandžio reiškiniai šiaurės panevėžiškių tarmėje // Valodas skaņas un burti, to savstarpējās attieksmes, Rīga, 2008 (su I. Kruopiene).

Social Risk in Childhood and Youth in Lithuanian Context // L‘Accoglienza dei Gioventù in Difficoltà in Europa Unita, Roma, 2007 (su S. Ališauskiene, I. Baranauskiene).

Suaugusiųjų kalbų mokymosi motyvacija ir tendencijos // Language as Pathway to a Multilingual Europe. Vilnius, 2008 (su I. Kruopiene).

Le roman de Gabrielle Roy “Bonheur d‟ occasion”: la traduction lituanienne des noms propres français // Deux grands romans canadiens « Bonheur d'occasion » et « Two Solitudes ». Paris: MH, 2008 (su R. Kvašyte).

Язык как средство отражения культур // The World in the Language, Šiauliai, 2008 (su H. Bálintová).

Роль культурологической компетенции при изучении иностранного языка // XIV zinātniski lasījumi. Valoda- 2009, Daugavpils: DU, 2009 (su H. Bálintová).

Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas: tarminių formų vartosena // Tarmės: kaita, tyrimas ir sklaida, Šiauliai: ŠU, 2009.

Lietuviški asmenų ir vietų vardų atitikmenys Gabrielės Rua romane Netikėta laimė // Vardas lietuvių kultūroje, Šiauliai: ŠU, 2009 (su R. Kvašyte).

Besoins et possibilités des cours d‟apprentissage de la langue lituanienne à distance // Creativity and Innovation in European Higher Education Area, Banská Bystrica: UMB FHV, 2009 (su I. Kruopiene).

Le dialecte natal: l‟analyse de l‟opinion des intellectuels et des villegeois de Lituanie // VI th Congress of Dialectology and Geolinguistics, Maribor: UM, 2009.

Motivation et tendances d‟apprentissage des langues étrangères par les adultes en Lituanie // Identités, citoyennetés et démocratie, 20 ans après, Charleroi: UT, 2009 (su I. Kruopiene).

Taisyklingas viešosios kalbos kirčiavimas: siekiamybė ar būtinybė? // Fonetikos ir akcentologijos problemos, Vilnius: VPU, 2009 (su I. Kruopiene).

Šiaulių rusakalbių požiūris į lietuvių kalbos vartoseną // Zinātniskie Lasījumi: Valoda - 2011, Daugavpils: Daugavpils universitāte, 2011